KURSVILLKOR


KURSAVGIFT: Kursavgiften förfaller till betalning 30 dagar efter beställning, dock senast två arbetsdagar innan kursstart. Kursavgiften inkluderar undervisning, kursmaterial, lunch och fika. Kursavgiften inkluderar inte logi, resor eller andra kostnader som kunden har i samband med kurs.

ERSÄTTARE TILLÅTS: Vi godkänner att en kvalificerad ersättare tar den anmälda deltagarens plats förutsatt att kunden meddelar oss före kursstart. Ersättaren kan dock inte dra nytta av eventuella rabatter som denne inte är berättigad till.

AV- OCH OMBOKNINGAR: Av- och ombokningar kan göras utan kostnad fram till två (2) veckor före kursstart eller inom sju (7) dagar från bokningstillfället. I annat fall skall hela kursavgiften betalas. Då av- eller ombokning görs inom angiven tid och kursavgiften har betalats kan den antingen räknas av mot avgiften för en framtida kurs eller på begäran återbetalas. En ombokning från en kurs till en annan som sker senare än två (2) veckor före kursstart betraktas som en sen avbokning och hela kursavgiften ska därmed betalas. Om den anmälde inom tolv (12) månader efter en sen avbokning anmäler sig till kurs med samma titel debiteras endast 50 % av kursavgiften.

ANPASSNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE: Vi strävar efter att underlätta för kursdeltagare med någon form av funktionshinder. På begäran från deltagarens arbetsgivare senast två veckor före kursstart tillhandahåller vi en extra plats i klassrummet och en extra uppsättning kursmaterial för en personlig assistent. Vi kan även erbjuda kopia av kursanteckningarna i datorläsbart format utan extra kostnad. Deltagarens arbetsgivare är ansvarig för alla kostnader för annan nödvändig anpassning, inklusive personliga assistenter.

SÄKERHET: Kunden förbinder sig att tillse att samtliga kursdeltagare följer de säkerhetsföreskrifter som gäller i kurslokalen.

UPPSKJUTNA KURSER: Det händer att vi tvingas byta kurslokal, kursdatum eller skjuta upp en kurs. Vi strävar efter att ge kunden besked om sådana händelser så tidigt som möjligt. Om kunden inte kan delta på kursen i den nya lokalen eller på de nya datumen krediterar vi 100 % av ev. förskottsbetald kursavgift mot en framtida kurs, eller återbetalar på begäran avgiften. Vi ansvarar dock inte för andra kostnader, t.ex. rese- och boendekostnader, eller för indirekta skador, även om vi fått kännedom om dessa.

UPPHOVSRÄTT/IMMATERIELLA RÄTTIGHETER: All upphovsrätt, patent, konstruktion och andra immateriella rättigheter som tillhandahålls i kursmaterial eller som görs tillgängligt i samband med våra kurser är Software Census AB:s enskilda egendom. Ingen del av vårt kursmaterial får kopieras, lagras i ett söksystem, överlåtas eller överföras i någon form. Materialet får heller inte översättas utan föregående skriftligt godkännande från Software Census AB.

KURSUTVÄRDERING: Efter avslutad kurs ombeds varje deltagare att på det sätt Software Census AB eller kursledaren anser lämpligt deltaga i en kursutvärdering. Deltagande är frivilligt och sker helt anonymt. Software Census AB förbinder sig att behandla samtliga uppgifter som lämnas i kursutvärderingen enligt vår från tid till annan gällande integritetspolicy, och tillämpbar svenska lagstiftning. Software Census AB förbehåller sig rätten att använda alla uppgifter som lämnas i kursutvärderingen för marknadsföring, fortsatt utveckling av kursmaterial eller i annat syfte utan särskilt tillstånd.

ALLMÄNT: Bestämmelserna och villkoren ovan utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare diskussioner, all tidigare korrespondens och alla tidigare framställningar. Broschyrer och annonsering används endast i informationssyfte och är inte avsedd att utgöra någon överenskommelse mellan Software Census AB och mottagaren. Bestämmelserna och villkoren kan ändras utan föregående avisering och ändringarna gäller alla anmälningar/kursbeställningar som erhålles efter datumet för ändringen. Software Census godtar accepterar ej inköpsorder som innehåller andra bestämmelser och villkor än de som anges ovan.

Software Census AB begränsar sig till att leverera utbildningstjänster till anställda i företag, organisationer och myndigheter som får utbildningen betald av sina respektive organisationer. Avtalet gäller mellan Software Census AB och arbetsgivaren.