LÖSNINGAR FÖR SLUTKUNDER

Service Providers
IT Asset Life Cycle Management leder till lägre IT-kostnader, bättre IT-styrning och minskad risk för skadeståndskrav från rättighetsinnehavare. Genom väl definierad och uttalad målbeskrivning kan ITAM/SAM processer följas upp och utfall mätas mot målsättning, kostnad vägas mot besparing/riskreduktion. Effektiva ITAM/SAM processer leder till minskade ledtider och högre effektivitet i hela IT-processen. Pålitliga data och tillit till rapporter och beslutsunderlag säkerställs genom regelbunden intern granskning som ligger till grund för uppföljning och styrning mot IT-ledningens riktlinjer såväl som kvalitets och förbättringsarbete.